Projecten

Fiber Optic Sensor(S) For Gas, Water & Hydrogen Leakage Detection

Smart Fiber Optic Sensor(S) For Condition-Based Maintenance Of Underground Infrastructures

In this project, a living lab for condition-based maintenance of underground infrastructure by means of smart fiber optic sensor(s) and monitoring will be established by a consortium of SME companies and knowledge institutions, led by 2M Engineering.

Fiber Optic Sensor Technology For Pipes Fittings And Components

In the project, an innovative fiber optic sensor technology will be further developed and integrated in pipes, fittings and components, allowing continuous monitoring of the underground gas and water supply network, but also installations with hazardous gases in the process industry and other applications.

Safe Transport Of Large Scale Hydrogen Distribution

In this way, the underground pipeline network can also be made suitable and safe for the transport and large-scale distribution of hydrogen. Furthermore, the fiber optic sensor technology developed offers enormous opportunities for application in the next generation of telecom fibre optic networks.

Innovation – New, Cost Efficient Optic Fiber Sensor Technology

The innovation in this project includes the development of a new, cost-efficient optic fiber sensor, and its integration into the existing production process of fittings, flanges, measuring systems and similar applications.

Continuous And Remote Monitoring Of Entire Pipeline Networks

This optical fiber, in combination with new sensors and an innovative optical measurement and readout system, will introduce the possibility of continuously and remotely monitoring the entire pipeline network.

Condition Based Maintenance

On the basis of the data obtained, selective maintenance can be carried out at locations where this is necessary, so-called condition-based maintenance. The optical technology that is co-developed and tested in this project is crucial for application in the next generation of telecom fibre optic networks.

Leakage Detection For Hydrogen Networks

In addition, new measurement methods to determine and prevent leaks will be developed, which is particularly desirable for the future distribution of hydrogen.

Added Value Of Fiber Optic Sensor Technology – Reduce Downtime And Maintenance Costs

The social added value of this development lies in the fact that condition-based maintenance of underground pipelines is made possible. The data obtained will make it possible to identify the exact location of problems, thus significantly reducing downtime and maintenance costs. Moreover, leaks of drinking water, natural gas and hydrogen can be prevented through timely maintenance. Such leaks result in major losses, costs and danger to people, animals and/or the environment.

Market

It is expected that this project will have an enormous impact on the underground pipeline network in the Netherlands by enabling condition-based maintenance. The business case focuses on:

 • production and supply of sensors and hardware
 • production and supply of couplings and fittings with integrated sensors
 • provision of services such as CBM, measurements, testing and knowledge
 • Valuation of IP rights and licenses
 • valorization and expansion of new knowledge for future developments and projects

Partners

 • 2M Engineering Limited
 • Prince Kunststof Infra
 • FOCE Technology International B.V.
 • ITIS B.V.
 • SMART Photonics
 • Delmeco Green Vision B.V.
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Fontys Lectoraat Applied Natural Sciences

 

Circulair Onderhoud


In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.

Voor meer informatie over het project Circulair Onderhoud: www.circulaironderhoud.eu

Het project “Circulair Onderhoud” is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Van de 4 project thema’s zal ITIS zich inzetten voor het deelproject:

 • Het reduceren van emissies uit bronpunten in de procesindustrie.

Fugitive emissions, of vluchtige emissie, is de ongewenste en vaak onregelmatige uitstoot van gassen en/of dampen afkomstig van apparatuur die op overdruk functioneert, doorgaans als gevolg van industriële activiteiten. Niet alleen heeft dit een economisch verlies van grondstoffen als gevolg, Fugitive Emissions dragen ook bij aan milieuverontreiniging. Bijkomend risico is dat bepaalde dampen een risico vormen voor menselijk welzijn en de algemene veiligheid in gevaar kunnen brengen. Uit onderzoek is vast komen te staan dat afsluiters het grootste aandeel (60%) hebben in de totale emissie van industriële installaties. Oorzaak van deze emissies het lekken van dynamische stem seals (stopbuspakkingen).

Voordat afsluiters worden ingebouwd in een installatie, kunnen deze worden getest conform internationaal erkende normen voor afsluiters maar kunnen ook aangepast worden naar de specificaties van de klant om toepasbaarheid van de applicatie te garanderen. Gebleken is dat de keuze voor stem seal materialen door afsluiter fabrikanten wordt bepaald naar aanleiding van gegevens (lekwaarden) die vermeld staan in de brochure van pakkingfabrikanten of welke vermeld staan op een website. Vaak zijn deze gegevens, zoals lekwaarden, druk en temperatuur-range, niet of onvoldoende onderbouwd met (onafhankelijke) testen.

Gedurende het Project Circulair Onderhoud, zullen er onder andere de volgende onderwerpen worden onderzocht en/of ontwikkeld.

 1. Het ontwikkelen van een manier van testen worden waarmee (de meeste) merken en type stem seals getest kunnen worden en daarbij de prestaties van stem seals onderling vergeleken kunnen worden.
 2. Het ontwikkelen van een test rig met randapparatuur apparatuur
 3. Ontwikkeling van een meetsysteem om de vlaktedruk te meten tijdens testen en wat wellicht tevens gebruikt kan worden in de praktijk om vlaktedruk te monitoren.
 4. In samenwerking met organisaties zoals ESA (European Sealing Association) een NWIP (New Working Item Proposal) starten om een ISO norm te ontwikkelen voor het testen en selecteren van stem voor industrial valves.
 5. Testen en vergelijken van verschillende (nieuwe) technieken om emissies en energieverliezen te detecteren en te meten in praktijksituaties: thermografie, LDAR, ultrasoon, optical wire, etc.

 

Voortgang project Smart Tooling

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. In het Smart Tooling-project worden, met de steun van Interreg V Vlaanderen-Nederland, KMO/MKB bedrijven en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partners samengebracht om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken.
Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KicMPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen: BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, REWIN, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Avans Hogeschool.
Op dit moment nemen er 19 Project Partners Light actief deel in dit project in de vorm van clusters, namelijk het cluster inspectie, werkplaats, UAS en cleaning.
Het project loopt ondertussen bijna drie jaar. Een stand van zaken.

Verlenging projectduur:
Het project Smart Tooling is gestart op 1 september 2016. De oorspronkelijke einddatum zou zijn 31 augustus 2019. Op 10 juli 2019 hebben wij goedkeuring ontvangen om de projectduur te verlengen tot en met 31 mei 2020.
Een aantal deelprojecten vergen voor het realiseren van de testplannen een langere looptijd dan de actuele projectduur. De verschillende deelprojecten kunnen door de verlengde projectduur met een kwalitatief resultaat afgerond worden.

Voortgang Cluster Werkplaats:
Het cluster werkplaats focust op de subthema’s ‘lekdetectie’ en ‘augmented reality’ en ‘werkplaatsrobotica’.

Lekdetectie:
Dit project heeft als doel het inzetten van een collaboratieve robot bij lektesten. De Cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelen.

Projectpartners:          ITIS, Sirris (B)
Het Nederlandse bedrijf Industrial Testing & Inspection Services (ITIS) neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris.
In het eerste gedeelte van het Interreg project is een prototype robot ontwikkeld.
ITIS gaat met SIRRIS werken aan een grotere Cobot UR10.
De bedoeling is dat de Cobot voorjaar 2020 operationeel zal zijn.

Project Smart Tooling

Het Smart Tooling project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Toelichting Smart Tooling project
KicMPi ontwikkelt samen met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland innovatieve robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

Deze prototypes van robots en tools moeten het onderhoud in de procesindustrie veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken. De ontwikkeling gebeurt in 6 tot 8 op te richten innovatieclusters via samenwerking met kennisinstellingen en 2 grote spelers in de proces industrie.

De kennisinstellingen voorzien in kennis ter ondersteuning van de ontwikkeling van prototypes, asset owners (eigenaren van de installaties in de procesindustrie) bieden een reële testomgeving.

Onderzoek 
Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan om en nabij de 50 concrete robottoepassingen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:

 • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
 • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.
 • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

Deelprojecten in het Smart Tooling project 

1) INSPECTIE

1.1 Inspecties in vaten
Om inspecties in een tank te kunnen uitvoeren, zal een lichtere ‘crawler’ worden ontwikkeld. Belangrijk is dat deze opereert in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en drukken. Universiteit Gent werkt hier bij samen met VTEC en P. de Boevere B.V. (Serenity) om software en sensoriek te ontwikkelen. Waarbij ID Tec zich focust op de ontwikkeling van de robot.

Naast de kennis- en kunde van VTEC, P. de Boevere b.v. en ID-Tec, delen ook Accerion en Nobleo de benodigde ervaring in het project. Zij leveren een bijdrage vanuit een input rondom plaatsbepaling en navigatie.

Verwante websites:

– http://vtec-ls.nl/
– http://www.serenity.nl/
– http://www.id-tec.nl/

1.2 Inspectie in leidingen
Om inspectie in leidingen te kunnen uitvoeren, zal een snake robot worden ingezet. Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de snake robot. Zij zijn begonnen met het onderzoeken van de aanpak van robot autonomie.
Opeenvolgend wordt er gewerkt aan een redesign van robot software framework voor meer flexibiliteit en betere uitbreidingsmogelijkheden voor sensoren en autonomie en de implementatie hiervan.

Exrobotics b.v. (Improvia) construeren, bouwen en testen op basis van het basisontwerp van de Snakerobot van Universiteit Twente een robuust prototype. Het te ontwikkelen prototype zal van besturingssoftware worden voorzien door U Twente.

Verwante websites:
– http://improvia.nl/

2) WERKPLAATS

2.1 Augmented reality
Augmented reality richt zich op de  digitale ondersteuning voor inspectie activiteiten en herstel instructies door een technieker in een werkplaats. Denk hierbij aan de ‘slimme veiligheidsbril.  Het resultaat van digitale ondersteuning zal een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit tot uiting kunnen hebben. Augnition en Iristick werken hierbij tezamen met Sirris.

2.2 Lekdetectie
Werkplaats richt zich daarnaast op het uitvoeren van lekdetectie m.b.v. collaboratieve robots. De cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelen. Indien er een lekkage gemeten wordt, worden de coördinaten van de cobot doorgegeven aan het systeem zodat de exacte plaats, waar de lekkage optreedt, gevisualiseerd worden. Het doel is om een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de techniekers te borgen.
ITIS neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris.

Verwante websites:
– https://www.itis-nl.com/nl/
– https://proceedix.com/
– https://iristick.com/

3) UAS (DRONES)

Unmanned aerial vehicle
UAS staat voor unmanned aerial vehicle en wordt ook wel een drone genoemd. Het deelproject richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes, maar ook op het buiten vliegen.

3.1 Buiten vliegen
Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met drones veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Hier werken Avular, SPIE, Airobot, Avans, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Rewin met elkaar samen.

3.2 Binnen vliegen
Universiteit van Twente, Ronik, Delft Dynamics en Pozyx werken samen aan het onderwerp ”binnen vliegen”. Zij richten zich op de ontwikkeling van een drone waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Aangezien deelnemende partijen al erg veel ervaring hebben met het toepassen van drones in dergelijke industriële installaties is er een goed beeld van de mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Voor het vliegen met een drone, in een niet-schone installatie, zal worden onderzocht welke omstandigheden er gecreëerd kunnen worden om de apparatuur veilig te kunnen vliegen (bijv. stikstof of een concentratie product boven UEL). Vervolgens zal er worden onderzocht welke technische-, operationele- en veiligheidsmaatregelen er nodig zijn om deze omstandigheden te realiseren. De ontvangst van de bakens en te gebruiken navigatie methode zal hierbij ook een aandachtspunt zijn. De sensor zal in staat zijn om een vuile oppervlakte schoon te maken, zodat een correcte meting verkregen kan worden. Tevens zal de sensor voorzien worden van een camera en verlichting zodat vastgesteld kan worden of de gemeten plek inderdaad schoon is.

Verwante websites:
– http://www.ronik.nl/
– http://www.delftdynamics.nl/index.php/en/
– https://www.pozyx.io
– http://www.spie-nl.com/
– https://www.avular.com/
– http://www.airobot.eu/

4) CLEANING

4.1 Binnen en buiten cleaning
Het thema cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot, welke vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden.
Binnen het cluster leveren drie service bedrijven een input. De bedrijven in dit cluster zijn Mourik, Buchen en Group Victor Peeters. Zij delen de eigen kennis rondom cleaning en leveren daarnaast een ondersteuning binnen de tests van de robotica.
Daarbij richt Mourik zich op navigatie. Buchen richt zich op de reinigingsgraad. Group Victor Peeters richt zich op metingen, data analyse en het autonome werken.

Binnen het cluster zijn er 2 bedrijven aangesteld om de technische groep te vormen. Deze groep bestaat uit VTEC Lasers & Sensors en P. de Boevere B.V. (Serenity). VTEC richt zich op de sensor technologie en communicatie van de data. Waarbij P. de Boevere B.V. de taak heeft zich te focussen op data acquisitie, data loging, rapportage en data processing.

Onlangs zijn ook Accerion en Nobleo ingestroomd in het project. Zij richten zich op plaatsbepaling en navigatie van de cleaning robot.

Verwante websites:
– http://www.nobleo.nl/
– https://accerion.tech/
– http://www.buchen-group.be
– http://www.peetersoiw.be/
– https://www.mourik.com/
– http://www.dutchphotonics.nl/company-guide/vtec-lasers-and-sensors/
– http://www.serenity.nl/

Ga voor meer informatie naar www.smarttooling.eu

Contact

Columbusweg 64
4462 HB Goes
The Netherlands

  +31-113 568515
  info@itis-nl.com

Schrijf in voor onze nieuwsbrief